Sayfalar

10 Haziran 2011 Cuma

Ülkücü Terimler Sözlüğü

Alperen: Alp savaşçı, Eren ise derviş anlamına geliyor. Alperen, yani savaşçı derviş… Alperen, Anadolu'yu Türkleştirmek ve İslâmlaştırmak için Ortaasya'dan gelen Türkler'e verilen ortak addır.
Asena: Türk mitolojisinde dişi kurt.
Atsızcılar: Türkçülüğü savunan Hüseyin Nihal ATSIZ'ın görüşlerine bağlanan Türk milliyetçileri. MHP tabanında bu düşünceyi savunan kişiler bulunsa da, bugün Atsızcılar'ın büyük bölümü bağımsız olarak hareket etmektedirler.
Başbuğ: Türk milletinde baş, başkan, komutan anlamlarına gelen sıfat. Fakat, "Başbuğ" tanımlaması Ülkücüler tarafından yalnızca Alparslan TÜRKEŞ için kullanılmıştır.
Bizim Ocak: 1980 sonrasında Ülkü Ocakları'nın kapatılmasından sonra kurulan yeni yapının adı.
Bozkurt: Türk mitolojisinde Türkler'e Ergenekon'dan çıkışlarında yol gösteren kurt. Özgürlüğün simgesi.
Bozkurtçular: CKMP'nin MHP adını aldığı 1969 Kongresi'nde partinin ampleminin Bozkurt olmasını savunan Türkçü grup.
Bozkurt Selamı: Ülkücü Hareket mensuplarının selamlaşma ve zafer işareti. Bu işareti, Türkiye'de ilk olarak 1984 yılında Ankara'ya gelen Gagavuz Kültür Bakanı Maria Marunoviç kullanmıştır.
Börteçine: Türk mitolojisinde Türkler'in Ergenekon'dan çıkışlarında demir dağı eriterek , yol açan demircinin adı. Moğol dilindeki anlamı ise Bozkurt'tur.
Dokuz Işık: Alparslan TÜRKEŞ'in ilk olarak 1965 yılında kaleme aldığı, 1967'de de CKMP Kongresi'nde şimdiki haliyle kabul edilmiş Ülkücü Hareket'in fikrî alt yapısını oluşuran doktrine eser. Her ışık bir kavramı temsil eder. Sırasıyla: Milliyetçilik, Ülkücülük, Ahlâkçılık, Toplumculuk, İlimcilik, Hürriyet ve Şahsiyetçilik, Köycülük, Gelişmecilik, Endüstri ve Teknikçilik.
El-İl: Yurt, vatan. Türk Milliyetçileri'nin bütün Turan coğrafyasındaki alanlara verdiği ortak isim.
Erciyes Zafer Kurultayı: Kayseri'nin Tekir Yaylası'nda Erciyes Dağı'nın eteklerinde her yılın ilk Pazar günü düzenlenen ve üç gün süren kurultay. İlk kurultay Alparslan TÜRKEŞ'in önderliğinde 1990 yılında düzenlenmiştir.
Ergenekon Destanı: Türk soyunun gelişip güçlenmesini, yayılış ve büyüme dönemlerini anlatan destan. Türk tarihi için Türkler'in dirilişi anlamına gelir. Bozkurt figürünün öne çıktığı en temel mitostur.
Esir Türkler: Özellikle SSCB döneminde o coğrafya başta olmak üzere sömürge altında yaşamakta olan tüm Türkler'i ifade etmek için kullanılan bir kavram.
Gönül Seferberliği: Milleti topyekün bir hedefin etrafında kilitlemektir. Alparslan TÜRKEŞ'in eserlerinden birinin adıdır.
İ'lây-ı Kelimetullah: Allah'ın ismini yüceltmek ve her yere taşımak . Bu kavram, ağrlıklı olarak Türk-İslâm Ülküsü'nün terminolojisi içinde kullanılır.
Kara Emperyalizm: Emperyalizm'in ana hedeflerinin , silah gücü kullanılarak , zorla ve baskıyla gerçekleştirilmeye çalışılması.
Kızıl-Elma: Türk Milliyetçiliği'nin terminolojisinde 'Cihan Hakimiyeti"nin simgesi olarak kullanılan kavram.
Komando: CKMP'nin son yıllarında ve MHP'nin ilk yıllarında Ülkücü gençlerin kamuoyunda tanındığı isim. TÜRKEŞ, 12 Mart 1971 Muhtırası 'ndan sonra MHP tabanında komando isminin kullanılmasını yasaklamıştı. 70'lerin başından itibaren MHP'li gençler, Ülkücü olarak anılmaya başlandılar.
Lider-Teşkilat-Doktrin: Ülkücü Hareket'te zincirleme üç önemli kavram.
Lider: Ülkücü Hareket'in önderi.
Teşkilat: Ülkücü hareket'in tüzel kişiliği.
Doktrin: Ülkücü Hareket'in fikrî ve siyasî alt yapısı.
Millî Birlik: Bir toplumu, karşılaştığı engeller karşısında dirençli ve muzaffer kılan , o toplumu oluşturan bireylerin arasındaki millî dayanışma ve birlik ruhu. Aynı zamanda TÜRKEŞ'in, 1960 İhtilâli'nden sonraki seçimlerde, kullanılmasını istediği partinin adı.
Milliyetçilik-Toplumculuk: CKMP ve MHP çizgisinin 1971 yılına kadar kullandığı siyasî kavram. Bu kavram , Adolf Hitler Faşizmi'ni çağrıştıran Nasyonel Sosyalizm'e benzetildiği için kullanılması Alparslan TÜRKEŞ tarafından yasaklandı.
Nizâm-ı Âlem: Tüm dünyaya düzen getirme ülküsü.. MHP'nin 1970'li yılların ortalarında Türk-İslâm Ülküsü'nün temeli olarak savunduğu çekirdek düşünce.
Nasyonal Solidarizm: Kaynağını Ziya GÖKALP'ten alan Solidarizm kavramı, ulusal dayanışma anlamında kullanılıyor. CKMP döneminde az da olsa kullanılan bir kavram. Milliyetçi-Toplumcu anlayışa oranla ulusal değerlere daha sıkı bir bağlılığı ifade ediyor.
Ötüken: Türklerin anayurdu olarak bilinir. Göktürk Devleti'nin sınırları içinde kalan bu kent, Türk Milliyetçileri için "kutlu yurt" olarak da adlandırılır. Aynı zamanda Türkçülük hareketinin önderi Nihal ATSIZ'ın çıkardığı bir derginin de adıdır.
Reis: Ülkücü Hareket'te teşkilat önderlerine verilen gayriresmi unvan. Ülkücü Hareket içinde, üniversite gençlik liderlerine de "reis" denilmektedir.
Sovyet Emperyalizmi: Emperyalizmin SSCB tarafından "devrim ihracı" yoluyla uygulanıldığını savunan anlayış.
Şamanizm: Kuzey ve Orta Asya'daki Türkler, arasında günümüze kadar ulaşan doğaya tapma, doğaüstü ruhlara inanma temeline dayalı olan din, Şamanlık MHP'nin ön tarihindeki Türkçülük döneminde çok sayıda Şamanist bulunuyordu. Bunlar, daha çok Türkçü, Bozkurtçu olarak anılan kesimin içinde yer almaktadırlar.
Şaman: Şamanizm'e inanan kişi.
Tabutluk: Bir çeşit işkence hücresidir. Ülkücü Hareket, tabutluk ismiyle ilk olarak 1944 Mahkemeleri sürecinde tanışmıştır.
Taş Medrese: Yusufiye olarak anılan cezaevlerinin diğer adı. Hoca Ahmed YESEVÎ ve onun yolunda gidenlerin çilehane ve medreselerine atıfta bulunarak ortaya çıkmış bir kavramdır.
Töre: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kurallarının, gelenek ve göreneklerinin, ortaklaşa alışkanlıklarının bütünü. Töre kavramı Ülkücü Hareket içinde davanın savunulması sırasında ortak ve sarsılmaz ilkeler bütünlüğünü ifade eder.
Turan: Tüm Türk Devletlerinin bir bayrak ve devlet altında toplanması ülküsü.
Turancı: Turan ülküsünü, dünya görüşü olarak savunan Türk Milliyetçisi.
Türkçülük: Ülkücü Hareket'in CKMP-MHP çatısı altında siyasî ve fikrî bir sistem haline gelmesinden önce var olan sıkı Türk Milliyetçiliği çizgisi. Türk ırkının kutsallığını savunan ve daha çok Nihal ATSIZ'ın aksiyon hareketi ile oluşan ideoloji. "Dünya Türk Olsun"(DTO) anlayışını savunan çizgi.
Türkçü: Irk temelindeki Türkçülük idealini gerçekleştirmek için çaba sarfeden çizgi.
Türk Dünyası: Gerek bağımsız gerek özerk Türk devletleri gerekse de sömürge altında yaşamakta olan Türk topluluklarının bulunduğu coğrafyanın tamamı. Bu alan aynı zamanda Turan coğrafyası anlamına gelmektedir.
Türklük Şuuru: Etnisite ile olmasa dahi, Türk Milleti'ne tarih, coğrafya, dil, din ve kader birliği ile bağlı olma bilinci anlamına gelir. Ülkücü ideolojinin temel siyasî kavramlarından biridir.
Türk-İslâm Ülküsü: Seyyid Ahmed ARVASÎ'nin kaleme aldığı üç ciltlik eserin adı. Ülkücü Hareket'in 1970'li yıllardaki ideolojik kaynağı. Türklüğü bedeni, İslâmiyeti ruhu bilen, milletini teknolojik hamlelerle Dünya'nın bir numaralı devleti yapmak özlemini taşıyan; Dünya Türklüğü'nün , İslâm Dünyası'nın ve bütün mazlum milletlerin umudu olabilme ülküsü. İlk kez Osman Yüksel SERDENGEÇTİ tarafından kullanıldığı söylenen, "Tanrı Dağı Kadar Türk, Hirâ Dağı Kadar Müslüman" sloganı, Türk-İslâm Ülküsü'nün temel formulasyonudur.
Türkiye Sevdası: Türk Milliyetçilerinin ve genellikle MHP yöneticilerinin kullandığı bir kavram. Ülkücü Hareket'in ülkesine olan bağlılığını ve sevgisini ifade etmek için kullanılır. Geçmişte Alparslan TÜRKEŞ'in de kullandığı bu kavram ağırlıklı olarak MHP lideri Devlet BAHÇELİ tarafından dile getirilmektedir.
Üç Hilâl: Osmanlı Devleti'nin bayrağı. Üç kıtada hakimiyetin simgesidir. Asya, Avrupa ve Afrika'da hakimiyeti temsil eder. Ayrıca Osmanlılar'da bayrakta hilâller, bir renge ve her renk de bir kavrama karşılık gelir. İlk renk kırmızıdır. Kırmızı, ülkenin ve devletin şehidlerin kanıyla ayakta durduğu anlamını içerir. Diğer ren yeşildir ve İslâmiyet'i temsil eder. Üçüncü renk ise beyazdır. Beyaz, devletin şeffaf, temiz ve adaletli olduğunu ifade eder. Alparslan TÜRKEŞ, 8-9 Şubat 1969 tarihleri arasında toplanan CKMP Kongresi'nde parti adını MHP'ye, partinin amblemini ise Üç Hilâl'e çevirmiştir.
3 Mayıs Türkçülük Günü: 1944 Mahkemeleri sürecinde Türkçülüğün düşünceden harekete geçtiği gün olarak kabul edilen 3 Mayıs 1944 tarihine atıfta her yıl o tarihte kutlanan bayram.
Ülkü: Amaç edinilmiş ideal, ulaşılmak istenen hedef.
Ülkücü: Türk Milliyetçiliği ülküsünü gerçekleştirmek isteyen ve bu uğurda mücadele veren kişi.
Ülkü Ocakları: 1968 yılında Ülkücü Hareket mensuplarının fikirlerini kurumsallaştırmak için kurdukları derneğin adı.
Yusufiye: 12 Eylül Darbesi sonrası tutuklanan ve hüküm giyen Ülkücülerin cezaevlerine verdiği isimdir. Yusuf Peygamber'in esaretine atıfta bulunarak kullanılan bir kavramdır.
Vurguncu Düzen: Türk Milleti'ni yoksulluğa iten ve ülkede yolsuzluğa sebep olan, çalıp çırpma ve kanunsuzluküzerine kurulmuş düzen sistemi. Ülkücü Hareket içinde tüm olumsuz ekonomik gidişata verilen isim.
Alıntıdır.